Календар

15.03.2014 10:00 Общо (отчетно-изборно) събрание на СК на СФБ
29.03.2014 Конгрес на СФБ
30.04.2014 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ
28.05.2014 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ
07.06.2014 8:30 Конкурс уреди за кабинета по физика
21.06.2014 19:00 Пролетен бал на физика
25.06.2014 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ
1-4.07.2014 9:00--13:00 Юлска лектория 
10.09.2014 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ
3-5.10.2014 Есенна среща на учителите по физика - Гюлечица 
10-12.10.2014 Национална научна конференция - Пловдив 
22.10.2014 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ
01.11.2014 1 Олимпиада по експериментална физика "Ден на капацитета"
15,11.2014 Средношколска школа по експериментална физика
20.11.2014 Организиране на Учителска секция към СК на СФБ
31.01.2015 10:00 Общо (отчетно) събрание на СК на СФБ
21.02.2015 Събрание на Учителската секция на СФБ
04.03.2015 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ
25.04.2015 2 Олимпиада по експериментална физика "Ден на фотона", София
16.05.2015 10:30 Семинар за учители подготвящи ученици за олимпиади. Компютъризиран експеримент
20.05.2015 17:00 Заседание на ръководството на СК на СФБ
06.06.2015 8:30 Конкурс уреди за кабинета по физика
20.06.2015 19:00 "Пролетен бал на физика" (Колегиална вечеря)
1-3.07.2015 9:00--13:00 Юлска лектория 
01.11.2015 3 Олимпиада по експериментална физика "Ден на резистора", Куманово
05.12.2015 Есенна среща на учителите по физика, Фз. Ф-т, СУ
20.02.2016 10:00 Общо (отчетно) събрание на СК на СФБ
23.04.2016 4та Олимпиада по експериментална физика "Ден на светлината", София
04.06.2016 8:30 Конкурс уреди за кабинета по физика
04.06.2016 Колегиален обед отворен за всички физици наследник на "Пролетен бал на физика"; сборен пункт: 11:00 Фоайето на Физически факултет
1, 4-7.07.2016 9:00--13:00 Юлска лектория по природни науки
28.01.2017 10:00 Общо (отчетно-изборно) събрание на СК на СФБ
01.03.2017 Заседание на ръководството на СК на СФБ 17:00 аудитория Б302 Физически факултет
12.04.2017 15:00-18:00 Сбирка на приятелите на EPO в офиса на СК на СФБ
19.04.2017 17:00-19:00 Събрание на ръководството на СК на СФБ; подкрепа на конкурса "Уреди за кабинета по физика"
22.04.2017 Школа по експериментална физика за учители и ученици, Плевен
10.05.2017 15:30  Извънредно заседание на ръководството на СК на СФБ, сграда Б, 403А, Тема: Спонсорска помощ за СК на СФБ
31.05.2017 18:00 Събрание на ръководството на СК на СФБ; 403А. Тема: Разпределяне на работата по провеждане на Конкурса за уреди
03.06.2017 8:30 Конкурс уреди за кабинета по физика
03.06.2017 13:30 Колегиален обяд след конкурса (наследник на "Пролетния бал на физика"
3-7.07.2017 9:00--13:00 Юлска лектория по природни науки
29.09-01.10 2017 Национален симпозиум по теоретична физика
01.11.2017 15:00 Събрание на ръководството на СК на СФБ; основна тема EPO5
8-10.12.2017 5-та Олимпиада по експериментална физика "Ден на електрона", София
27.01.2018 събота 10:00 Общо (отчетно) събрание на СК на СФБ. Отчет за 2017, дейности за 2018, Фз. Ф-т, Аудитория Б302
02.06.2018 Конкурс "Уреди за кабинета по физика"
2-6.07.2018 Юлска лектория по природни науки
08.12.2018 6-та Олимпиада по експериментална физика "Ден на електричния заряд", София
26.01.2019 събота 10:00 Общо (отчетно) събрание на СК на СФБ. Отчет за 2018, дейности за 2019, Фз. Ф-т, Аудитория Б302
01.06.2019 Конкурс "Уреди за кабинета по физика"
1-5.07.2019 9:00--14:00 Юлска лектория по природни науки
07.12.2019 7-та Олимпиада по експериментална физика "Ден на индуктивността", Скопие
01.02.2020 (събота) Общо отчетно-изборно общо събрание на СК на СФБ, Отчет за дейности за 2017-2019, Фз. Ф-т, Аудитория Б302, 10:00
19.02.2020 сряда 17:00 събрание на ръководството на СК на СФБ. Приемане на финансов отчет и разпределяне на задачи. Физически факултет, сграда Б, стая 403А. 
08-09.05.2021 8-ма Олимпиада по експериментална физика, София
05.06.2021 Конкурс "Уреди за кабинетите по природни науки"
1-3.07.2021, 9:00--14:00 Юлска лектория по природни науки
07.05.2022, 12:00 9-та Олимпиада по експериментална физика
04.06.2022 22-ри Конкурс "Уреди за кабинетите по природни науки"
1,2,5,6,7.07.2022 28-ма Лектория по природни науки
28.03.2023 събота 10:00 Физически факултет, СУ, аудитория 303, Общо отчетно изборно събрание и край на мандата.