Дейности‎ > ‎

Юлска лектория

27-та Юлска лектория 1-7 юли (четвъртък-сряда) 2021 година

Съвременни направления на природните науки

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.


Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България (СК СФБ) http://bgphysics.eu,

СУ Св. Климент Охридски и Българска Академия на Науките,

Координатор за 2021 гл.-ас. д-р Алберт Варонов varon@bgphysics.eu, ГСМ: 0.885.225.001

Материали от предишни години:

https://drive.google.com/drive/folders/0B5ESXHr7ai_IMVB3OEtia01PTkU?usp=sharing

Юлската лектория е основана през 1995 г. от Софийски клон на СФБ и Физически факултет на Софийски университет. През 2017 г. към Лекторията се присъединяват Биологически факултет и Факултета по химия и фармация, а през 2020 Националният Център за Полярни Изследвания към Софийският университет, Българският Антарктически Институт и БАН

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.

Маските са задължителни.


1 юли (четвъртък)   Ден на Антарктика

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител” №15, влиза се откъм двора, входа по-близо до улица Шипка, конферентната зала на Националния център за полярни изследвания (в който цари една доста антарктическа обстановка), северно крило, етаж 5, Центърът се намира в Музея по палеонтология и исторична геология, Всички присъстващи в този ден, като бонус ще имат възможността да видят много карти на тема Антарктика и една уникална изложба с морски организми и вкаменелости от Антарктика.

Координатор на деня -- Драгомир Матеев, dragomir.mateev@gmail.com, ГСМ: 0.888.308.630

09:00 - 09:15 Приветствие от проф. Христо Пимпирев

09:15 - 10:00 1. Геодезически изследвания в района на Българската антарктическа база за проследяване на климатичните промени, доц. д-р Борислав Александров, Български Антарктически Институт

10:15 - 11:00 2. Сеизмичност на Антарктика, доц. д-р Гергана Георгиева, Физически Факултет, Софийски Университет

11:30 - 12:15 3. Адаптации на безгръбначната фауна в сладководните антарктически екосистеми към глобалните промени в околната среда, доц. д-р Иван Стефанов Пандурски, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН

12:30 - 13:15 4. Антарктически дрожди в биотехнологията, доц. д-р Снежана Русинова-Видева, Институт по микробиология - БАН

13:30 - 14:15 5. Антарктически проекти - величина за амбиция, гл.ас. д-р Росица Янева


2 юли (петък)   Ден на биологията

координатор на деня -- д-р Галя Петрова, учител по биология в НПМГ, galiaty@abv.bg

Аулата на Биологически факултет, 2 етаж

08:00-08:15 Приветствие от проф. д-р Стоян Шишков, декан на Биологически факултет

08:15-09:00  6. проф. д-р Христо Гагов, Колко информация има в ДНК?, Биологически факултет, СУ Св. Климент Охридски

09:15-10:00  7. д-р Стефан Петров, Интерфероните – нови надежди, Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, БАН

10:15-11:00  8. д-р Галя Петрова, Генетика, еволюция и опазване на зеленото богатство на България, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“

11:30-12:15  9. д-р Румяна Додова, Технологии за генетици, Център по молекулна медицина, Медицински университет – гр. София

12:30-13:15 10. доц. д-р Албена Йорданова, Съвременни биохимични и биофизични методи за определяне на белодробната зрялост при рискови новородени деца, Медицински факултет, СУ. „Св. Климент Охридски“

13:30-14:15 11. доц. д-р Мария Аврамова, Приложение на археомагнетизма в геофизиката и археологията, Национален институт по Геофизика, Геодезия и География, Българска академия на науките


5 юли (понеделник)   Ден на химията

Аудитория 547, Факултет по химия и фармация, бул. Дж. Баучър 1,

координатор на деня -- доц. Е. Бояджиева, exeb@chem.uni-sofia.bg

09:00 - 09:15 - Приветствие от член кор. проф. дн Тони Спасов - декан на Факултета по химия и фармация

09:15 - 10:00 12. Конкуренция между биогенни и абиогенни метални катиони в биологични системи. Механизъм на терапевтичното действие на Li+ и Ga3+-, проф. д-р Тодор Дудев, t.dudev@chem.uni-sofia.bg

10:00 - 10:45 13. Роля на лекарствената разтворимост при орално лекарствено доставяне, ас. Владимир Катев, vk@lcpe.uni-sofia.bg

10:45 - 11:00 почивка

11:15 - 12:00 14. Лечебни растения: нов поглед към традициите, проф. д-р Анели Неделчева, ohan@chem.uni-sofia.bg

12:00 - 12:45 15. „Черната наука“ за отровите: Токсикология, проф. д-р Васил Атанасов, ahva@chem.uni-sofia.bg


6 юли (вторник)   Интердисциплинарен ден: космос, физика и астрономия

координатор на деня -- гл. ас. д-р Алберт Варонов, varon@bgphysics.eu, ГСМ: 0.885.225.001

09:15 - 10:00 16. Спътниковите наблюдения - ценен източник на познание за нашата планета, доц. д-р Елисавета Пенева, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски

10:15 - 11:00 17. Нобелова награда по физика за 2020 г., доц. д-р Галин Гюлчев, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски

11:15 - 12:00 18. Уникалното Черно море - нови океанографски познания в началото на 21-ви век, доц. д-р Елисавета Пенева, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски

12:15 - 13:00 19. TBAАдреси на координатори:

varon@bgphysics.eu,

dragomir.mateev@gmail.com,

galiaty@abv.bg,

exeb@chem.uni-sofia.bg,

julylectures@bgphysics.eu,


Организационни въпроси:

1. Колегите, които се нуждаят от служебна бележка трябва да се регистрират преди първата лекция за деня ще получат бележката след последната лекция за деня. Моля свалете файла SluzhebnaBelezhkaJuly2021.doc разпечатайте и попълнете необходимите данни.

2. Лекторията е безплатна и отворена (след предварителната регистрация описана по-горе) за всички интересуващи се колеги, студенти, ученици. За регистрация е необходимо да попълните формата https://forms.gle/yL9i4JVb5PVKdE9S8. При голям брой записани участници организаторите ще осигурят по-голяма аудитория.

3. Лекторите се окуражават да поставят своята презентация на някой сървър и да изпратят съответния линк на адрес julylectures@bgphysics.eu, или направо файла. Любезно би било да се изслуша предишния и следващия лектор. Имената на качените файлове са дадени в програмата със зелено. Използвайки файловете учителите могат да преразкажат тези лекции на своите ученици.

4. Учителите се окуражават да поканят лектори да изнесат популярна лекция за ученици в съответното училище, затова са дадени и електронните адреси. Тези лекции както и самата лектория са безплатни. Лекторията принадлежи на Българското възраждане и няма нищо общо със съвременните бизнес модели.

5. Моля по време на лекциите изключете телефоните си. Кихането без стискане на носа е повод колегата да бъде изпроводен навън за наздраве :-)

6. Поради променливата обстановка даже за съответния ден, моля проверете на сайта за промени преди да тръгнете към аудиторията.

7. Учителите могат да поканят лектори да изнесат в училище адаптирана за ученици лекция.

8. За своите редовни членове за 2021 г присъствали във всичките дни (над 16 часа хорариум) на лекторията СК на СФБ издава удостоверения за участие.

9. За предложения и въпроси пишете на julylectures@bgphysics.eu.


Последна редакция на това съобщение: 24 юни 2021, 19:58

д-л Тодор mishonov@bgphysics.eu, ГСМ: 0.886.331.693


За сравнение по-долу е дадена програмата за миналата година.26-та Юлска лектория 6-10 юли (понеделник-петък) 2020 година

Съвременни направления на природните науки

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.


Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България http://bgphysics.eu ,

СУ Св. Климент Охридски и Българска Академия на Науките,

Координатор за 2020 гл.-ас. д-р Алберт Варонов, varonov@issp.bas.bg ГСМ: 0.885.225.001

Материали от предишни години:

https://drive.google.com/drive/folders/0B5ESXHr7ai_IMVB3OEtia01PTkU?usp=sharing

Юлската лектория е основана през 1995 г. от Софийски клон на СФБ и Физически факултет на Софийски университет. През 2015 г. към Лекторията се присъединяват Биологически факултет и Факултета по химия и фармация, а през 2020 Геолого-Географския факултет на Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.


Тази година поради известни причини броят на участниците в лекторията ще бъде ограничен до 25 за всеки отделен ден на лекторията. Аудиториите ще имат повече 2 пъти повече места и ще се проветряват. при провеждането им да се спазват всички противо-епидемиологични мерки. Участниците трябва да носят маски покриващи носа и устата през цялото време и да спазват дистанция от 1.5 - 2 м. Списъкът за деня ще се формира по реда на записването във формата https://forms.gle/CTt1tR9bzCJRPQXm8

6 юли (понеделник)   Антарктически ден

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител” №15, влиза се откъм двора, входа по-близо до улица Шипка, конферентната зала на Националния център за полярни изследвания (в който цари една доста антарктическа обстановка), северно крило, етаж 5, Центърът се намира в Музея по палеонтология и исторична геология, Всички присъстващи в този ден, като бонус ще имат възможността да видят много карти на тема Антарктика и една уникална изложба с морски организми и вкаменелости от Антарктика.

Координатор на деня Драгомир Матеев, dragomir.mateev@gmail.com, ГСМ: 0.888.308.630

09:00-9:15 Приветствие от проф. Христо Пимпирев

09:15-10:-00 доц. д-р Любомир Кендеров - Морските съкровища на ледения Нептун,

lubomir.kenderov@gmail.com

10:15-11:00 д-р Стефан Велев и гл. ас. Дочо Дочев - Антарктика през очите на геолога,

velev.stefan83@gmail.com, dochev@gea.uni-sofia.bg,

11:15-12:00 Драгомир Матеев - Национална програма за полярни изследвания,

dragomir.mateev@gmail.com

12:15-13:15 д-р Иван Богданов - Физиология на кожата при екстремните условия на

Антарктика, iv.bogdanov@gmail.com


7 юли (вторник)   Ден на биологията

Физически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Дж. Баучър” №5, Аудитория А315, координатор на деня д-л Тодор mishonov@bgphysics.eu, ГСМ: 0.886.331.693


09:00-9:15 Приветствие от декана на Физически факултет,

проф. дфн. Георги Райновски, rig@phys.uni-sofia.bg

09:15-10:00 Петър Тодоров, Живот с радиация. В памет на Р. Попиц и Вл. Пенчев,

Живот_с_Радиация_Петър_Тодоров.pptx, peter@gammakonsult.bg

10:15-11:00 проф. Нешо Чипев, Глобализация на екологията, nchipev@abv.bg

11:15-12:00 доц. Ина Анева, Лечебните растения – богатството на България,

ina.aneva@abv.bg

12:15-13:15 д-р Галя Петрова, учител по биология в НПМГ, Зелена генетика, galiaty@abv.bg

8 юли (сряда)   Ден на химията

Физически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Дж. Баучър” №5, Аудитория А315,

координатор на деня доц. Е. Бояджиева, exeb@chem.uni-sofia.bg


Nobel Prize in Chemistry 2019 was awarded jointly to John B. Goodenough, M. Stanley

Whittingham and Akira Yoshino "for the development of lithium-ion batteries."

09:15-10:00 лекция, посветена на нобеловата награда по химия и български резултати по

тази тема ще изнесе проф. Радостина Стоянова, radstoy@svr.igic.bas.bg

10:15-10:00 гл. ас д-р Иглика Димитрова, Квадруполи, imd@uctm.edu

11:15-12:00 д-р Иво Иванов, Дизайнерски дроги, ahidi@chem.uni-sofia.bg

12:15-13:15 гл. ас. д-р Румен Ляпчев, Паладий и N-хетероциклени карбени - сътрудници в

органичния хомогенен катализ, ohrl@chem.uni-sofia.bg


9 юли (четвъртък)   Ден на астрономията

Физически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Дж. Баучър” №5, Аудитория

А315, координатор на гл.-ас. д-р Алберт Варонов, varonov@issp.bas.bg ГСМ: 0.885.225.001


09:15-10:00 Нобеловата премия по физика 2020-1. Екзо-планети

10:15-11:00 доц. д-р Тодор Велчев -Облаците, в които се раждат звездите,

eirene@phys.uni-sofia.bg

11:15-12:00 Нобеловата премия по физика 2020-2. Космология

12:15-13:15 доц. Цветан Велинов, Експериментална лаборатория по физика за работа с

учители и ученици към съществуващия Център за работа с учители и ученици


Адреси на лектори и координатори:

varonov@issp.bas.bg,

lubomir.kenderov@gmail.com,

velev.stefan83@gmail.com,

dochev@gea.uni-sofia.bg,

dragomir.mateev@gmail.com,

iv.bogdanov@gmail.com,

peter@gammakonsult.bg,

nchipev@abv.bg,

ina.aneva@abv.bg,

galiaty@abv.bg,

exeb@chem.uni-sofia.bg,

radstoy@svr.igic.bas.bg,

imd@uctm.edu,

ahidi@chem.uni-sofia.bg,

ohrl@chem.uni-sofia.bg,

eirene@phys.uni-sofia.bg,

rig@phys.uni-sofia.bg,

julylectures@bgphysics.eu,

mishonov@bgphysics.eu,


Организационни въпроси:

1. Колегите, които се нуждаят от служебна бележка трябва да се регистрират преди първата лекция за деня ще получат бележката след последната лекция за деня. Моля свалете файла SluzhebnaBelezhkaJuly2020.doc разпечатайте и попълнете необходимите данни.

2. Лекторията е безплатна и отворена (след предварителната регистрация описана по-горе) за всички интересуващи се колеги, студенти, ученици или просто пешеходци минаващи покрай съответния факултет.

3. Лекторите се окуражават да поставят своята презентация на някой сървър и да изпратят съответния линк на адрес julylectures@bgphysics.eu, или направо файла. Любезно би било да се изслуша предишния и следващия лектор. Имената на качените файлове са дадени в програмата със зелено. Като се използват файловете, учителите ще могат да преразкажат тези лекции на своите ученици.

4. Учителите се окуражават да поканят лектори да изнесат популярна лекция за ученици в съответното училище, затова са дадени и електронните адреси. Тези лекции както и самата лектория са безплатни. Лекторията принадлежи на Българското възраждане и няма нищо общо със съвременните бизнес модели.

5. Моля по време на лекциите изключете телефоните си. Кихането без стискане на носа е повод колегата да бъде изпроводен навън за наздраве :-)

6. Поради променливата обстановка даже за съответния ден, моля проверете на сайта за промени преди да тръгнете за факултета.

7. Учителите могат да поканят лектори да изнесат в училище адаптирана за ученици лекция.


Последна редакция на това съобщение: 8 юли 2020, 15:52

д-л Тодор mishonov@bgphysics.eu, ГСМ: 0.886.331.693


ć
Todor Mishonov,
7.07.2016 г., 7:57 ч.
ć
Todor Mishonov,
8.07.2018 г., 10:46 ч.
ć
Todor Mishonov,
4.07.2017 г., 10:49 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2016 г., 6:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 7:15 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:23 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
25.06.2021 г., 1:37 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2018 г., 0:06 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
15.08.2019 г., 11:22 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2016 г., 19:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2016 г., 19:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:24 ч.
č
DimityrKolev2015ABOO6.MPG
(1236k)
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:51 ч.
č
DimityrKolev2015PUPIL.MPG
(2009k)
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:51 ч.
č
DimityrKolev2015RealTime.mpg
(1024k)
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:51 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
5.07.2016 г., 4:40 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2015 г., 11:30 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:18 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2017 г., 14:07 ч.
Ċ
Gaia3.pdf
(996k)
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:23 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:57 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2019 г., 8:54 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
29.07.2017 г., 15:08 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 8:06 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:41 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:42 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:25 ч.
ć
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:34 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:23 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:26 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
3.07.2016 г., 12:13 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
27.07.2015 г., 18:47 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 11:14 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2019 г., 8:57 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
8.07.2020 г., 5:55 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
25.06.2021 г., 1:38 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2014 г., 9:53 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:02 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
26.06.2014 г., 8:50 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
8.07.2016 г., 0:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
8.07.2016 г., 0:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:55 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
2.07.2019 г., 5:19 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2018 г., 9:22 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2018 г., 9:22 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:55 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2017 г., 14:07 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 6:42 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2018 г., 16:11 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2018 г., 3:59 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:35 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2015 г., 2:16 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
31.07.2017 г., 1:46 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
15.06.2021 г., 5:50 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
15.06.2021 г., 5:51 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
ċ
Tihomir_Hristov_wind_wave_vortex_albatross.zip
(12032k)
Todor Mishonov,
23.07.2016 г., 22:07 ч.
ć
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:36 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:03 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
č
Vinarov_Liquid Stacking! (How To)_cut.avi
(1910k)
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 6:50 ч.
č
Vinarov_cardio_stent.avi
(1712k)
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 6:49 ч.
ć
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 6:50 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2015 г., 5:30 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:24 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:48 ч.
ć
Todor Mishonov,
1.07.2019 г., 6:26 ч.
ć
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:07 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
1.07.2017 г., 1:05 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:36 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
10.07.2017 г., 6:41 ч.
č
video-last2.avi
(1678k)
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:24 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:52 ч.
ć
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:27 ч.
ć
Todor Mishonov,
5.07.2020 г., 11:52 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:48 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:37 ч.